Công văn 2087/CT-TTHT ngày 11/03/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn thư số CSV - 04/2018/FN ngày 03/10/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, theo trình bày Công ty có phát sinh chi phí ăn uống, tiếp khách phát sinh trong năm 2018 thì khoản chi phí phát sinh này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2018 nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Công ty đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2018 nhưng chưa kê khai các khoản chi phí này, nếu chưa hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán năm 2018 thì Công ty lập hồ sơ khai thay thế, nếu đã quá hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2018 Công ty lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh thông tin theo hướng dẫn nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh