Công văn 2073/CT-TTHT ngày 11/03/2019

Lệ phí môn bài

Trả lời văn bản số 01/2019/CV/VMEC ngày 10/01/2019 của Công ty về lệ phí môn bài, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về Lệ phí Môn bài:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trình bày để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thành lập kho chứa hàng và trung tâm bảo trì tại các tỉnh thành, thì:
Kho chứa hàng để chứa hàng, lưu trữ hàng, vật tư trước hoặc sau khi ra công trình, không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không thuộc trường hợp nộp lệ phí môn bài;
Trung tâm bảo trì có nhân viên kỹ thuật trực và thực hiện dịch vụ bảo trì sản phẩm cho khách hàng thì trung tâm bảo trì thuộc đối tượng khai và nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh