Công văn 2060/CT-TTHT ngày 11/03/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 2019/MBS-CV ngày 16/1/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN:
+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước thời hạn thì nghĩa vụ thuế liên quan các khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như sau:
- Đối với khoản trợ cấp mất việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.
- Đối với các khoản chi trả, khoản hỗ trợ tài chính khác (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công để tính nộp thuế TNCN theo quy định (khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần). Trường hợp tại thời điểm chi trả, người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, không còn làm việc tại Công ty thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Khoản chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công Công ty chi trả cho người lao động nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh