Công văn 2059/CT-TTHT ngày 11/03/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số 13/CV-KTHL/2018 ngày 31/05/2018 của Công ty về khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Công ty trụ sở chính tại TP. HCM có thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0301454920-005 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 17/3/2015. Ngày 01/4/2015, Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (bên bán) để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là khách sạn (tài sản) tại TP. Đà Nẵng, được thanh toán bằng khoản vay Ngân hàng và bên bán đã lập hóa đơn số 0000250 ngày 01/4/2015 mang tên, mã số thuế của Công ty. Ngày 02/5/2015, Công ty làm thủ tục bàn giao tài sản nêu trên cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh. Tài sản trong trường hợp này là tài sản do Công ty mua cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh phát sinh doanh thu tại Đà Nẵng, không phải là tài sản Công ty đang sử dụng điều chuyển cho Chi nhánh (không phải là hoạt động điều chuyển) nên khi bàn giao tài sản Công ty lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh