Công văn 2057/CT-TTHT ngày 11/03/2019

Thuế Giá trị gia tăng

Trả lời văn thư không có số ngày 24/10/2018 của Công ty về thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng.

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng với Công ty ở Nhật Bản để thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án ở nước ngoài, nếu dịch vụ cung cấp được xác định tiêu dùng ngoài Việt Nam và Công ty đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2b Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh