Công văn 1880/TCT-DNL ngày 13/05/2019

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với đơn vị kinh tế trực thuộc

Trả lời công văn số 401/VNPT IT-KTTC ngày 12/03/2019 của Công ty Công nghệ thông tin VNPT - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (sau đây gọi là VNPT-IT) đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc khai, nộp thuế đối với các đơn vị kinh tế trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về việc khai, nộp thuế GTGT

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty VNPT-IT có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố khác địa phương nơi đóng trụ sở chính nếu các đơn vị này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của Công ty.
2. Về việc khai, nộp thuế TNCN
Đề nghị Công ty VNPT-IT và các đơn vị trực thuộc thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN khi chi trả thu nhập theo các quy định hiện hành.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh