Công văn 1736/TCT-CS ngày 03/05/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 73525/CT-TTHT ngày 05/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:
“Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư nàyˮ.
Theo trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 73525/CT-TTHT ngày 05/11/2018 thì Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 đang làm thủ tục liên quan để bán toàn bộ tài sản của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, do đó đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật về thuế GTGT và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản này.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh