Công văn 16278/CT-TTHT ngày 08/04/2019

Phí bảo vệ môi trường

Trả lời công văn số 38CT/TCKT ngày 14/01/2019 và công văn bổ sung hồ sơ số 113CT/TCKT ngày 26/02/2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế Hà Nội có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty thực hiện thi công công trình xây dựng bãi thải xỉ nhiệt điện Mông Dương 2 (gọi tắt là bãi thải xỉ số 2), không nhằm mục đích khai thác khoáng trong đó có công tác đào đất, hút bùn, san khu vực bãi thải xỉ. Khối lượng đào đất, bùn thu được này, nếu Công ty tiếp tục dùng để đắp đê bao quanh lòng bãi xỉ hoặc đổ thải ra khu vực tương lai nằm trong diện tích bãi thải xỉ số 2 thì phần đất này thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường.
Trường hợp khối lượng đất, bùn thu được nêu trên, nếu đổ thải ra ngoài khu vực tương lai không nằm trong diện tích bãi thải xỉ số 2, không sử dụng, không bán thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường. Công ty có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh