Công văn 1527/TCT-CS ngày 19/04/2019

Chính sách thu tiền thuê đất

Trả lời Công văn số 1369/CT-THNVDT ngày 12/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về miễn giảm thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có ghi cụ thể mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đã được xác định đúng quy định của pháp luật về đầu tư. Nếu người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất cho
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2017 thì nay tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất; quá thời hạn này người thuê đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.
Theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 10/09/2007 và xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Hợp tác xã Thảo Nguyên được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng trụ sở làm việc, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, diện tích sân phơi và cơ sở kinh doanh thuê đất hàng năm. Pháp luật về tiền thuê đất không quy định miễn tiền thuê đất đối với trường hợp đang thực hiện thủ tục chuyển từ giao đất sang thuê đất. Do đó, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề xuất do Hợp tác xã Thảo Nguyên đang lập thủ tục chuyển đổi hình thức từ giao đất sang thuê đất nên chưa hoàn thiện hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất nên đề nghị Hợp tác xã Thảo Nguyên được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 10 Điều 19 và khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP là không có cơ sở.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh