Công văn 1285/CT-TTHT ngày 19/02/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn thư số 241018/OMK-18 ngày 24/10/2018 Công ty TNHH Oxley MK Holdings Vietnam về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm b Khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:
“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng vay tiền của doanh nghiệp nước ngoài (không hoạt động tín dụng) thì hoạt động cho vay phát sinh lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng với cá nhân làm việc bán thời gian phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Chi phí tiền lương, tiền công chi trả nói trên được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh