Công văn 1279/CT-TTHT ngày 19/02/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn thư (không số) ngày 21/1/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thu nhập chịu thuế:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có thực hiện chuyển nhượng đất và nhà xưởng, nếu trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, hoạt động chuyển nhượng bất động sản có lãi thì không được bù trừ số lãi của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh; số thuế TNDN phải nộp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Công ty phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh