Công văn 1241/TCT-DNNCN ngày 05/04/2019

Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lãi tiền gửi của xã viên hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3044/CT-TT&HT ngày 09/01/2019 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị Tổng cục thuế có ý kiến về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lãi tiền gửi của xã viên hợp tác xã (HTX) có hoạt động tín dụng nội bộ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điều 2, điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC :
“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, hợp tác xã không phải quỹ tín dụng nhân dân hay ngân hàng hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng.
Do đó, lãi tiền gửi của cá nhân là thành viên hợp tác xã từ hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã không thuộc khoản thu nhập miễn thuế theo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh