Công văn 1117/CT-TTHT ngày 01/02/2019

Giảm trừ gia cảnh

Trả lời văn thư số 01-19/CV-CTN ngày 11/01/2019 của Công ty về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật thuế Thu nhập Cá nhân:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho nhân viên đối với chị chồng không thuộc trường hợp là người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật vì không thuộc trường hợp phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định tại Luật Hôn nhân Gia đình, do đó không được xem là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh