Công văn 1036/TCT-DNNCN ngày 27/03/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trả lời công văn số 19195/CT-TNCN ngày 26/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền trợ cấp của Bà Trần Thị Kim Chi và Bà Văn Thanh Tuyền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân: trường hợp, Bà Trần Thị Kim Chi, Bà Văn Thanh Tuyền là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Trong kỳ, trường hợp cá nhân cư trú, ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên, khi trả thu nhập, tổ chức cá nhân trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo biểu lũy tiến từng phần và cuối năm cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo và cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức cá nhân trả thu nhập hoặc tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân cư trú được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có); cho bản thân 108 triệu đồng/năm và trong năm tính thuế cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
Về vướng mắc chi trả số tiền trợ cấp hàng tháng cho người lao động: tùy thuộc vào thỏa thuận, hợp đồng lao động giữa người lao động và Công ty, do đó đề nghị người lao động làm việc với Công ty để làm rõ nội dung này.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh