Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Góp ý nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Hải quan một số tỉnh, thành phố đã tập trung ý kiến vào các nội dung liên quan đến việc ấn định thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế, quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử… 


Hoạt động kiểm tra hàng hóa tại cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.


Bổ sung khái niệm

Theo Cục Hải quan TPHCM, dự thảo cần bổ sung khái niệm “chủ sở hữu của tổ chức” vào các khái niệm trong quy định về người nộp thuế, bởi trong trường hợp DN chấm dứt hoạt động, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại cho chủ sở hữu DN chịu trách nhiệm nộp.

Đồng thời quy định rõ hơn đối với trường hợp DN đổi chủ sở hữu bởi trong Luật chưa ghi nhận trường hợp tổ chức lại DN theo hình thức đổi sở hữu- bán DN để phù hợp với Khoản 2 Điều 187 Luật DN năm 2014.

Hải quan TPHCM cũng đề nghị bổ sung “báo cáo kiểm toán nhà nước, kết luận thanh tra nhà nước” vào điều quy định quyền hạn của người nộp thuế. Theo đó, tại khoản 7 Điều 16 dự thảo Nghị định cần quy định: “được nhận quyết định xử lý thuế, biên bản kiểm tra về thuế, thanh tra thuế, báo cáo kiểm toán nhà nước tại cơ quan quản lý thuế, kết luận thanh tra nhà nước tại cơ quan quản lý thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định, kiến nghị xử lý thuế, được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế”.

Theo Cục Hải quan TPHCM, việc bổ sung như trên để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện của người nộp thuế sau khi có kết quả kiểm toán nhà nước tại cơ quan quản lý thuế của cơ quan kiểm toán nhà nước, kết quả thanh tra nhà nước tại cơ quan quản lý thuế của cơ quan thanh tra nhà nước.

Xóa nợ thuế

Một số cục hải quan đề xuất, dự thảo cần bổ sung quy định “giấy xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc người nộp thuế có hay không có khoản nợ được xóa theo quy định của Điều 85 Luật Quản lý thuế” để phù hợp với quy định về xóa nợ thuế tại Điều 85.
Bên cạnh đó, bổ sung quy định: Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động XNK hàng hóa khi tạm nhừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan phải thông báo cho cơ quan Hải quan biết, hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng hoạt động.
Góp ý vào quy định về những trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, Cục Hải quan TPHCM đề nghị bổ sung cụm từ “mất tích” vào quy định xóa nợ thuế với trường hợp: “cá nhân đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ”.

Ấn định thuế

Góp ý về quy định ấn định thuế, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, tại Điều 50 Luật Quản lý thuế quy định: ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, cụ thể trong lĩnh vực hải quan. Tuy nhiên, hiện có nhiều quan điểm về ấn định và xử lý vi phạm hành chính. Có ý kiến cho rằng, đã ấn định thuế phải xử phạt vi phạm hành chính (chỉ không xử phạt khi thuộc trường hợp pháp luật quy định), ý kiến khác cho rằng, ấn định thuế không đồng nhất phải xử lý vi phạm hành chính, chỉ khi chứng minh được vi phạm với xử phạt.
Nguồn: Hải quan Online