Tăng cường quản lý hàng hóa vận chuyển độc lập

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại đối với hàng hóa vận chuyển độc lập, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.tang cuong quan ly hang hoa van chuyen doc lap
CBCC Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể về việc tiếp nhận thông tin khai báo vận chuyển độc lập, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập, các chi cục hải quan chỉ tiếp nhận các tờ khai vận chuyển độc lập đã khai chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa. Trường hợp khi tiếp nhận tờ khai hải quan vận chuyển độc lập cùng các hồ sơ liên quan mà chưa khai báo chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan phải khai báo bổ sung thông tin trên.

Về việc thực hiện thủ tục hải quan, ngoài việc kiểm tra các nội dung thông tin trên tờ khai, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, các thông tin khác liên quan theo quy định tại Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và Khoản 1 Điều 41 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, khi thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập, công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra, đối chiếu giữa số hiệu container theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập với số hiệu container khai báo trên tờ khai xuất khẩu để xác định sự phù hợp, chính xác của thông tin khai báo trước khi thực hiện phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập.

Trường hợp kiểm tra, đối chiếu phát hiện có thông tin sai khác, phát hiện số hiệu containẻ không thuộc tờ khai xuất khẩu nào theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập thì không phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập này, đồng thời chuyển thông tin cho đơn vị kiểm soát của cục xem xét, làm rõ.

Trường hợp tờ khai xuất khẩu có khai sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL, yêu cầu công chức hải quan thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung tờ khai xuất khẩu phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ để công chức thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập có cơ sở để đối chiếu.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng và triển khai bài toán kiểm soát hàng xuất khẩu và báo cáo Tổng cục Hải quan.

Nguồn: Tạp chí Hải quan