Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Quy chế có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 gồm 4 Chương và 12 Điều quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; sử dụng, quản lý, bảo mật cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của hàng hóa XNK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung, thống nhất và thường xuyên cập nhật gồm: Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (Hệ thống GTT02); Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo (sau đây gọi tắt là Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá) và danh sách DN có rủi ro về trị giá hải quan.

quy che khai thac xay dung quan ly van hanh va su dung co so du lieu tri gia hai quan
Công chức Hải quan Quảng Ninh thực hiện công tác tham vấn trị giá hải quan với đại diện DN. Ảnh: T.Trang

Thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan gồm các thông tin từ hoạt động nghiệp vụ hải quan như: hồ sơ hải quan của hàng hóa XNK; kết quả kiểm tra trị giá hải quan, kết quả tham vấn; hồ sơ DN XNK…

Theo đó, phương pháp thu thập, cập nhật thông tin từ kết quả cập nhật tự động tờ khai hải quan do người khai hải quan kê khai, hệ thống GTT02 tự động tích hợp, cập nhật từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan… và thu thập, cập nhật của công chức hải quan từ quá trình hoạt động nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý có hiệu quả trong quá trình thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống trong toàn Ngành. Các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị mình để xây dựng và ban hành các quy định cụ thể phân cấp cho CBCC trong quá trình thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống dựa trên những quy định của quy chế này…

Nguồn: Tạp chí Hải quan