Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ hải quan

Từ những kết quả tích cực về ứng dụng công nghệ thông (CNTT) thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành Hải quan đang tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch mới để tăng cường việc tác nghiệp qua hình thức trực tuyến, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và công chức hải quan.    
tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong nghiep vu hai quan
Tổng cục Hải quan đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh: T.Bình


Hiệu quả trong đại dịch

Theo Tổng cục Hải quan, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trước yêu cầu của Chính phủ và đề nghị của các bộ, ngành, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương thực hiện báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông qua hệ thống CNTT. Qua đó, giúp Chính phủ và các bộ, ngành có chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tập trung hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan thông qua phương thức điện tử và làm việc từ xa như thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan, hỗ trợ qua đường dây nóng, email,…

Mặt khác, để đảm bảo xử lý công việc được liên tục, thông suốt, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc thiết lập môi trường làm việc từ xa và họp trực tuyến cho CBCC hải quan thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua mạng (hệ thống EdocCustoms) và ứng dụng các giải pháp công nghệ họp trực tuyến như Microsoft Teams…

Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/192 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm 89%, trong đó có 162 thủ tục trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ 84,4%). Tổng cục Hải quan cũng tích hợp 2 DVCTT “Khai bổ sung hồ sơ hải quan” và “Hủy tờ khai hải quan” với Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời đề xuất Bộ Tài chính danh sách 60 thủ tục tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Về mở rộng thanh toán điện tử, đến nay, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 43, trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 95,6% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Đối với Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (Hệ thống VASCM), ngành Hải quan đã triển khai tại 33/35 cục hải quan địa phương.

Bên cạnh đó, Cục CNTT và Thống kê hải quan tích cực hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan địa phương sử dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống CNTT khác.

Điểm đáng chú ý nữa đó là để tăng cường sự tương tác giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã triển khai phiên bản mới của Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn. Đồng thời hỗ trợ triển khai phiên bản Cổng thông tin điện tử của 4 cục hải quan (Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nam Ninh và Khánh Hòa).

Hướng tới “Hải quan số”

Phát huy kết quả tích cực vừa qua và để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê Hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan hướng tới “Hải quan số”. Trong đó phối hợp với Ban Quản lý dự án TFP triển khai các hoạt động hỗ trợ cho xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của ngành Hải quan (giai đoạn 2021 – 2025); kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính; kế hoạch và triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; Hệ thống Cổng thông tin điện tử tập trung của Tổng cục Hải quan và hoàn thiện quy chế, quản lý vận hành hệ thống Cổng; triển khai hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container... Tiếp tục đảm bảo quản lý, vận hành hệ thống CNTT tiếp tục hoạt động ổn định, an ninh, an toàn, hỗ trợ kịp thời và đắc lực cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; công tác đảm bảo hạ tầng; công tác quản lý an ninh, thông tin…


Nguồn: HQ Online