Triển khai kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020.


Để triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 19/2020/NĐ-CP; công văn 2333/BTC-PC ngày 3/3/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị định 19/2020/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Chủ động nắm bắt quy trình kiểm tra, nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận kết quả kiểm tra của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính từ năm 2016 đến năm 2019.

Theo đó, các đơn vị cần rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nội bổ để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời khắc phục, chấn chỉnh các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị để phù hợp với nội dung công văn 2333/BTC-PC.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo các hình thức xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

Nguồn: HQ Online