Hợp đồng bảo hiểm có thể làm căn cứ khai báo phí trên tờ khai hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, DN có thể xuất trình hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ khai báo phí bảo hiểm trên tờ khai hải quan với điều kiện số tiền phí bảo hiểm có số liệu khách quan, định lượng được và phù hợp với hoá đơn bảo hiểm khi được DN bảo hiểm phát hành. 

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Hải Phòng liên quan đến việc khai báo phí bảo hiểm trên tờ khai NK, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá NK thì: Trị giá hải quan của hàng hoá NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ Điểm a đến Điểm e, Khoản 2 Điều này và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Cũng tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trị giá giao dịch của hàng hoá NK là giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua và NK hàng hoá sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.

Căn cứ các quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 60/2019/TT-BTC thì trường hợp hàng hoá NK được bảo hiểm bằng hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc (tại hợp đồng bảo hiểm có ghi phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ % trên tổng trị giá hàng hoá) và DN không thể có hoá đơn bảo hiểm tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (do tiền phí bảo hiểm sẽ được thanh toán vào tháng tiếp theo).

Do đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, DN có thể xuất trình hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ khai báo phí bảo hiểm trên tờ khai hải quan với điều kiện số tiền phí bảo hiểm có số liệu khách quan, định lượng được và phù hợp với hoá đơn bảo hiểm khi được DN bảo hiểm phát hành.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ quy định trên và hồ sơ thực tế hàng hoá NK để thực hiện khai báo trị giá hải quan theo đúng quy định.

Nguồn: HQ Online