Xác định trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện xác định trị giá hải quan của máy móc thiết bị NK.

Bộ Tài chính ngày 30/8/2019 ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK có hiệu lực từ ngày 15/10/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan liên quan đến việc phần mềm điều khiển đã được xác định trị giá hải quan theo vật chứa đựng trung gian và chưa được tính vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị NK.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất xác định trị giá đối với máy móc thiết bị.

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 15/10/2019 để NK máy móc, thiết bị có sử dụng phần mềm điều khiển, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức hải quan tại các chi cục hải quan hướng dẫn người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải quan theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC.

Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 15/10/2019, việc xác định trị giá hải quan của hàng hoá NK có chứa phần mềm thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức rà soát thông tin khai trị giá hải quan máy móc, thiết bị NK thuộc trường hợp nêu tại Điểm b, Khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Theo đó, nếu máy móc thiết bị NK có chứa phần mềm do người khai hải quan tự kê khai và xác định trị giá hải quan (chưa bao gồm trị giá phần mềm) thì hướng dẫn người khai hải quan kê khai bổ sung, xử lý vi phạm theo quy định.

Trường hợp chưa đủ chứng từ, tài liệu để xác định trị giá của phần mềm phải cộng vào trị giá của máy móc, thiết bị thì tiến hành kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro về trị giá hải quan, ấn định tiền thuế, thu tiền chậm nộp và xử lý vi phạm (nếu có).

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành rà soát, báo cáo trước ngày 31/3/2020.


Nguồn: HQ Online