Kết nối với Myanmar và Lào để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo đó, để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Cụ thể, từ ngày 9/12/2019, Myanmar kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Myanmar thông báo sẽ cấp và nhận C/O bản điện tử và bản giấy trong vòng 6 tháng của quá trình chuyển đổi.

Từ ngày 23/12/2018, Lào kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN.

Theo đó, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Myanmar, Lào cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn: 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018; 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018; 5724/TCHQ-GSQL ngày 2/10/2018; 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 và 4177/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2019.

Trước đó, theo kết quả tại Phiên họp SCAROO lần thứ 31 và thông báo của Ban Thư ký ASEAN, Myanmar và Lào đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và có thể sẵn sàng tham gia kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D từ ngày 9/12/2019 (đối với Myanmar) và từ 23/12/2019 (đối với Lào).Nguồn: HQ Online