Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/09/2019

Sửa đổi Điều 2 QĐ 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi QĐ 36/2016/QĐ-TTg về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: