Hợp nhất thông tư 35/VBHN-BTC ngày 01/07/2019

Hợp nhất TT hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

Tải về tại đây: