Công văn 7947/TXNK-CST ngày 29/08/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đã tái xuất khẩu sang nước thứ ba

Tải về tại đây: