Công văn 7579/TXNK-CST ngày 20/08/2019

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: