Công văn 7576/TXNK-CST ngày 20/08/2019

Chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: