Công văn 6709/TXNK-DTQLT ngày 25/07/2019

Xử lý lệ phí hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: