Công văn 6309/TCHQ-TXNK ngày 03/10/2019

Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: