Công văn 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/09/2019

Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: