Công văn 5634/TCHQ-TXNK ngày 03/09/2019

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng tấm nhựa FR4

Tải về tại đây: