Công văn 5591/TCHQ-TXNK ngày 03/09/2019

Trả lại đơn đề nghị xác định trước mã HS Ống dây bằng băng vải Polyester dệt tự đóng phục vụ cho mục đích kỹ thuật

Tải về tại đây: