Công văn 5520/TCHQ-TXNK ngày 29/08/2019

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại Dây DC

Tải về tại đây: