Công văn 5229/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2019

Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: