Công văn 5080/TCHQ-TTr ngày 08/08/2019

Trả lời tiếp theo công văn 05/XNK/2019 về hoàn thuế nhập khẩu

Tải về tại đây: