Công văn 3662/TXNK-CST ngày 07/05/2019

Thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: