Công văn 224/GSQL-GQ2 ngày 22/01/2019

Doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD

Tải về tại đây: