Công văn 1547/BNN-PC ngày 04/03/2019

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT

Tải về tại đây: