Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019

Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: