Thông tư 13/2019/TT-BCT ngày 31/07/2019

Sửa đổi TT 20_2014_TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc

Tải về tại đây: