Thông tư 10/2019/TT-BCT ngày 22/07/2019

Sửa đổi TT 22_2016_TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về tại đây: