Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/07/2019

Cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện KTCN do BCT quản lý giai đoạn năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Tải về tại đây: