Quyết định 1753/QĐ-BTC ngày 03/09/2019

TTHC mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC

Tải về tại đây: