Quyết định 1325A/QĐ-BCT ngày 20/05/2019

Danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của BCT

Tải về tại đây: