Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/08/2019

Công bố TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC

Tải về tại đây: