Công văn 6506/TXNK-CST ngày 22/07/2019

Thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư

Tải về tại đây: