Công văn 6169/TXNK-CST ngày 11/07/2019

Việc hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đã nộp

Tải về tại đây: