Công văn 5705/TCHQ-TXNK ngày 06/09/2019

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang”

Tải về tại đây: