Công văn 5680/TCHQ-GSQL ngày 04/09/2019

Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải

Tải về tại đây: