Công văn 5643/TCHQ-GSQL ngày 04/09/2019

Gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Tải về tại đây: